Rewitalizacja

Spotkanie otwarte w sprawie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Osie

czwartek, 09 listopada 2017 15:35

RewitalizacjaInformujemy, że zakończyły się konsultacje społeczne dotyczące "Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Osie na lata 2017-2023" Konsultacje trwały w dniach od dnia 29 września 2017 r. do dnia 30 października 2017 r. Przypominamy o spotkaniu otwartym z interesariuszami rewitalizacji, które odbędzie się w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Osie (pokój nr 3) w Osiu w dniu 10.11.2017 r. o godz. 10.00. Spotkanie ma charakter warsztatów strategicznych umożliwiających omówienie i ocenę propozycji projektów, a także wyrażenie opinii, propozycji i uwag oraz składanie ich do protokołu.

 

Lokalny Program Rewitalizacji - konsultacje społeczne

czwartek, 28 września 2017 11:14

LPR OsieWójt Gminy Osie ogłasza przeprowadzenie konsultacji społecznych w sprawie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Osie na lata 2017-2023.  Przedmiotem konsultacji jest zatwierdzenie opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Osie na lata 2017-2023. Konsultacje mają na celu zebranie od interesariuszy rewitalizacji uwag, opinii i propozycji w/w Programu.

Więcej: Lokalny Program Rewitalizacji - konsultacje społeczne

 

Ankiety w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Osie

czwartek, 16 marca 2017 16:07

Rewitalizacja Gmina OsieGmina Osie zachęca mieszkańców naszej gminy do aktywnego uczestnictwa w tworzeniu Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Osie. Rewitalizacja to szeroki proces przemian społecznych, przestrzennych i ekonomicznych na obszarze, znajdującym się w kryzysie. Jej celem jest ponowne przywrócenie do życia zdegradowanej obszaru wiejskiego oraz uzupełnienie jej o nowe funkcje. Mówiąc prościej – chodzi o to, żeby w takim miejscu dobrze się przebywało, mieszkało i pracowało. Zatem przede wszystkim jej celem jest polepszeniem warunków życia poprzez działania społeczne, kulturalne, edukacyjne czy ekonomiczne podejmowane w tym procesie. Druki ankiety i karty zadań oraz projektów znajdują się poniżej.

Więcej: Ankiety w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Osie

 

Spotakania w sprawie LPR w Tleniu i Pruskich

czwartek, 16 marca 2017 15:45

Przypominamy, że w dniu jutrzejszym spotkania konsultacyjne związane z przygotowaniem Lokalnego Programu Rewitalizacji odbędą się w Wiejskim Domu Kultury w Tleniu oraz w świetlicy wiejskiej w Pruskich. Szczegóły na ulotce poniżej.

LPR dla Gminy Osie

 

Terminy spotkań konsultacyjnych LPR dla Gminy Osie

wtorek, 07 marca 2017 16:11

LPR dla Gminy Osie

 

Konferencja otwierająca LPR

wtorek, 21 lutego 2017 15:50

LPR OsieW dniu 15 lutego 2017 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Osiu odbyła się Konferencja na której zostały zaprezentowane założenia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Osie. Omówione zostały też zasady dobrych praktyk oraz plan pracy na najbliższe miesiące. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele wsi naszej gminy. Konferencję rozpoczął Marek Lejk, a dalszą prezentację poprowadził Wojciech Śniadkowski. Podczas spotkania obecni na sali mieszkańcy zostali poinformowani czym jest „rewitalizacja”, jaki jest jej cel, dla kogo jest przeznaczona i na czym polega. Omówione zostały również kryteria wyznaczania obszarówzdegradowanych, obszarów do rewitalizacji, wizja oraz cel przeprowadzenia takiego procesu oraz aspekty społeczne, gospodarcze, kulturowe, przestrzenne i społeczne, które będą brane pod uwagę przy tworzeniu Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Osie. W trakcie dyskusji pojawiły sie pierwsze głosy i pomysły realizacyjne. W najbliższych dniach poinformujemy o terminach i miejscach spotkań konsultacyjnych w innych wsiach Gminy Osie.

Więcej: Konferencja otwierająca LPR

 

Rewitalizacja - zaproszenie na spotkanie

środa, 01 lutego 2017 06:12

 

Rewitalizacja - definicja i podstawa prawna

czwartek, 26 stycznia 2017 18:21

Rewitalizacja Gmina OsiePojęcie rewitalizacja pochodzi od łac. re = znów + vitalis = zdolny do życia), czyli „przywrócenie do życia”. W obecnym zakresie jest procesem ożywienia obszarów zdegradowanych, a w skrócie działaniami stwarzającymi lepsze warunki do mieszkania, życia i pracy.  W ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji definicja ta określa rewitalizację jako kompleksowy proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych poprzez działania całościowe (powiązane wzajemnie przedsięwzięcia obejmujące kwestie społeczne oraz gospodarcze lub przestrzenno-funkcjonalne lub techniczne lub środowiskowe), integrujące interwencję na rzecz społeczności lokalnej, przestrzeni i lokalnej gospodarki, skoncentrowane terytorialnie i prowadzone w sposób zaplanowany oraz zintegrowany poprzez programy rewitalizacji.

Więcej: Rewitalizacja - definicja i podstawa prawna

 

Lokalny Program Rewitalizacji - wstęp

czwartek, 26 stycznia 2017 15:23

Rewitalizacja Gmina OsieRewitalizacja stała się kluczowym elementem rozwoju miast i wsi, przeciwdziałając negatywnym zjawiskom oraz stymulując rozwój społeczny i gospodarczy. Rewitalizacja to nie tylko przebudowa lub adaptacja budynków, ale przede wszystkim rozwiązywanie problemów społecznych, poprawa przestrzeni publicznych oraz zwiększanie atrakcyjności gospodarczej. Zintegrowany proces rewitalizacji powinien być prowadzony w dialogu z lokalną społecznością i wszystkimi innymi interesariuszami, którzy są w niego włączeni, a w szczególności mieszkańcy obszaru rewitalizacji, przedsiębiorcy, jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe, spółdzielnie i wspólnoty.

Więcej: Lokalny Program Rewitalizacji - wstęp