Historia

KS. JÓZEF SEMRAU (1833-1904) - Beata Bucholc

środa, 02 grudnia 2009 22:14

Ks. Józef Semrau (1833-1904)KS. JÓZEF SEMRAU (1833-1904). Praca dyplomowa Beaty Bucholc (mieszkanki Osia), opisującą biografię Ks. Józefa Semraua napisana pod kierunkiem dra Andrzeja Mietza. Celem pracy jest przedstawienie postaci tego kapłana i wielkiego społecznika. W materiałach (a jest ich niewiele, gdyż większość uległa zniszczeniu w czasie II wojny światowej ), Ks. Proboszcz jawi się jako człowiek niezwykle energiczny, zorganizowany, kreatywny. Cieszył się ogromnym autorytetem i - choć Niemiec - zaangażowany był we wszystkie problemy swoich polskich parafian, w tym także narodowościowe. Zasłużył na ich pamięć, czego dowodem było nazwanie jednej z głównych ulic Osia jego imieniem.

Więcej: KS. JÓZEF SEMRAU (1833-1904) - Beata Bucholc

 

Przejawy życia społecznego miejscowości Łążek w XX wieku

środa, 02 grudnia 2009 21:32

Łążek w XX wiekuMaria Kaczmarek. Przejawy życia społecznego miejscowości Łążek w XX wieku.   Praca dyplomowa napisana pod kierunkiem prof. Barbary Janiszewskiej-Mincer. Zebrany materiał został podzielony na cztery części. Pierwsza przedstawia rys historyczny wsi Łążek. W części drugiej autorka omówiła „najchlubniejsze” czasy wsi, gdy przez 13 lat była siedzibą władz Gromadzkiej Rady Narodowej. Kolejna część zawiera informacje na temat działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Łążku, która jest najstarszą tego typu jednostką na terenie gminy Osie. Ostatnia część dotyczy powstania i funkcjonowania miejscowej Szkoły Podstawowej. Pracę wzbogacają fotografie, z których jedna  przedstawia mieszkańców zgromadzonych wokół pierwszego wozu bojowego.

Więcej: Przejawy życia społecznego miejscowości Łążek w XX wieku

 

Zarys dziejów szkolnictwa w Osiu w XX wieku

środa, 02 grudnia 2009 20:29

Szkoła w OsiuBogumiła Karpus. Zarys dziejów szkolnictwa w Osiu w XX wieku.  Praca dyplomowa napisana pod kierunkiem prof. Barbary Janiszewskiej-Mincer. Do chwili obecnej najobszerniej opisane dzieje szkolnictwa na terenie wsi Osie. Autorka podjęła ogromne wyzwanie zebrania rozrzuconych i nielicznych materiałów, zwłaszcza pochodzących z początku XX wieku. Ten trud przybliżył mieszkańcom Osia wiele zapomnianych zdarzeń, będących udziałem, nie tylko szkoły, ale i całego społeczeństwa.

Więcej: Zarys dziejów szkolnictwa w Osiu w XX wieku

 

Sychta Bernard (1907-1982)

sobota, 19 września 2009 17:17

Ks. Bernard SychtaKsiądz, największy folklorysta borów tucholskich, kaszub i kociewia, autor 7-tomowego "słownika gwar kaszubskich na tle kultury ludowej" oraz 3-tomowego "słownictwa kociewskiego na tle kultury ludowej" wydanych przez Polską Akademię Nauk, językoznawca, dr etnografii, najwybitniejszy dramaturg kaszubsko-kociewski, malarz, rysownik, karykaturzysta, kompozytor, autor prac z psychiatrii pastoralnej i psychochirurgii.

Więcej: Sychta Bernard (1907-1982)

 

Semrau Józef (1833-1904)

Ks. Józef Semrau (1833-1904)Ksiądz, od 1870 do 1904 roku proboszcz parafii Osie, działacz narodowy i społeczny, członek Towarzystwa pomocy nauk dla młodzieży Prus zachodnich oraz Towarzystwa naukowego w Toruniu, od 1878 roku prezes Towarzystwa śpiewaczego św. Cecylii diecezji chełmińskiej. Prowadził działalność patriotyczną m. in. poprzez organizowanie uroczystości upamiętniających rocznice ważnych w dziejach polski wydarzeń, nauczanie dzieci oraz młodzieży polskiego języka i historii, pieśni narodowych. W 1892 roku doprowadził do wielkiego wiecu protestacyjnego mieszkańców Osia, na którym domagano się przywrócenia języka polskiego w szkołach, wysłano też petycję do Berlina, przypominającą postanowienia kongresu wiedeńskiego z 1815 roku, gwarantujące Polakom równouprawnienie, w tym prawo do własnego języka. 


Więcej: Semrau Józef (1833-1904)

 

Hoffmann Alfons (1885-1963)

sobota, 19 września 2009 17:15

Hoffmann AlfonsDr, inż., działacz niepodległościowy, instruktor polskiego towarzystwa gimnastycznego "Sokół", członek tajnej organizacji wojskowej Pomorza, kurier naczelnej rady ludowej, twórca związku śpiewaczego okręgu kaszubskiego oraz związku kół śpiewaczych na prusy zachodnie, prezes i patron pomorskiego związku śpiewaczego, twórca elektryfikacji Pomorza gdańskiego, członek państwowej rady elektryfikacyjnej, prezes zarządu głównego stowarzyszenia elektryków polskich.

Więcej: Hoffmann Alfons (1885-1963)

 

Bruski Jan (1883-1942)

sobota, 19 września 2009 17:13

Ksiądz, w latach 1934-39 proboszcz parafii Osie, wizytator religii w szkołach powszechnych dekanatu czerskiego. Od 1908 roku członek towarzystwa naukowego w Toruniu, w 1918 roku członek rady ludowej w Złotowie z ramienia której uczestniczył w obradach polskiego sejmu dzielnicowego w Poznaniu.

Więcej: Bruski Jan (1883-1942)

 

Pierwsze ślady człowieka

sobota, 19 września 2009 17:11

Pierwsze ślady pobytu człowieka na terenie gminy Osie pochodzą ze środkowej epoki kamienia (mezolitu) przypadającej na lata 8000-4300 p.n.e. i odkryto je w okolicach leśniczówki Orli Dwór. Z okresu następnego, to znaczy z neolitu (lata 4200-1700 p.n.e.) pochodzi znaleziona na terenie Osia siekierka z krzemienia pasiastego, natomiast z epoki brązu (1700-650 r.p.n.e.) znalezione w Miedznie, siekierka brązowa i w Osiu urna twarzowa.

Więcej: Pierwsze ślady człowieka

 

Pochodzenie nazw miejscowości

sobota, 19 września 2009 17:09

Nazwy geograficzne na terenie gminy są najczęściej pochodzenia miejscowego i w większości odzwierciedlają cechy środowiska geograficzno-przyrodniczego. Tak więc występują nazwy powstałe od cech terenu: Łążek - od łągu czyli łąki wśród pól, Stara Rzeka - od starego koryta Wdy, Wałkowiska - od wyrównanego terenu, Wierzchy od wyrazu wierzch (dawniej wirzch) oznaczającego pagórek, wzniesienie.

Więcej: Pochodzenie nazw miejscowości

 

Do pierwszego rozbioru

sobota, 19 września 2009 17:09

Teren gminy Osie dzielił losy Pomorza gdańskiego. I tak w XIII wieku znalazł się w państwie książąt gdańsko-pomorskich, a w trakcie postępującego rozbicia dzielnicowego w dzielnicy świeckiej. Po śmierci w r. 1294 ostatniego z dynastii Mszczuja II wszedł na mocy układu w Kępnie w skład państwa Przemysława II, a później Władysława Łokietka.

Więcej: Do pierwszego rozbioru

 

Pod pruskim zaborem

sobota, 19 września 2009 17:07

5 sierpnia 1772 podpisany w Petersburgu między Prusami, Rosją i Austrią, układ rozbiorowy oderwał od Polski Prusy Królewskie.
We wrześniu tego roku, z wkraczającymi wojskami pruskimi przybyły na Pomorze ekipy urzędnicze, które przejęły władzę cywilną i wcielały nowe zasady ustrojowe i administracyjne.

Więcej: Pod pruskim zaborem

 

W okresie dwudziestolecia międzywojennego

sobota, 19 września 2009 17:06

W styczniu 1920 r. wkroczyły na teren Pomorza oddziały generała Hallera, przyłączając je na mocy postanowień traktatu wersalskiego do Polski.
Okolice Osia znalazły się w ramach utworzonego województwa pomorskiego, a ściślej w północno-wschodniej części powiatu świeckiego.
W roku 1933 w wyniku reformy administracyjnej Osie zostało siedzibą gminy zbiorczej, w której skład weszły poza nim: Jaszcz, Brzeziny, Grabowa Buchta, Wałkowiska, Żur, Miedzno, Stara Rzeka, Radańska, Tleń, Wierzchy, Pruskie, Łążek, Łącki Piec, Zazdrość i Laski.

Więcej: W okresie dwudziestolecia międzywojennego

 

W czasie II wojny światowej

sobota, 19 września 2009 17:04

W momencie niemieckiego ataku na Polskę, l września 1939 r. Gmina Osie znalazła się na bezpośrednim zapleczu frontu. 2 września okolice Osia były wielokrotnie bombardowane. Straty poniosła uchodząca ludność cywilna oraz wycofujące się oddziały 2 pułku szwoleżerów i 2 samodzielnego batalionu strzelców. 3 września do Osia wkroczyły wojska niemieckie.

Więcej: W czasie II wojny światowej

 

Po II wojnie światowej

sobota, 19 września 2009 17:03

Po II wojnie światowej gmina pozostała na uboczu przemian gospodarczych. Przeprowadzona została reforma rolna, pozostałą część ziemi dawnych folwarków przejęły państwowe gospodarstwa rolne, a znaczną ilość gospodarstw opuszczonych przez ludność niemiecką objęli repatrianci ze wschodu. Nastąpiła migracja ludności gminy na ziemie odzyskane. Ostatecznie liczba mieszkańców gminy ustabilizowała się na poziomie 5-5,5 tyś. Osób i od wielu lat utrzymuje się w tych granicach.

Więcej: Po II wojnie światowej