Rusza VI edycja konkursu o nagrodę marszałka województwa ?Rodzynki z pozarządówki? na najlepsze inicjatywy społeczne realizowane przez organizacje pozarządowe. Na zwycięzców czekają nagrody finansowe.


Ideą konkursu jest dotarcie do małych organizacji, opierających się przede wszystkim na wolontariacie, których interesujące, nowatorskie działania mogą być realizowane także przez inne podmioty pozarządowe na zasadzie dobrych praktyk.

- Chcemy pomóc w tworzeniu pozytywnego wizerunku organizacji społecznych oraz podkreślić ich rolę w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. W naszym regionie nie brakuje przedsięwzięć, które mogą być wzorem i inspiracją dla innych organizacji trzeciego sektora. Warto je nagradzać i promować ? mówi marszałek Piotr Całbecki.

 Do rywalizacji o nagrody i tytuł, który będzie można umieścić na materiałach promocyjnych, przystąpić może każda organizacja pozarządowa będąca bezpośrednim realizatorem projektu społecznego, posiadająca siedzibę (lub oddział) na terenie naszego regionu, nieprzekraczająca granicy 300 tysięcy złotych w rocznych przychodach. Łączna pula środków na nagrody to 30 tysięcy złotych.

W trakcie pięciu poprzednich edycji konkursu wyróżniliśmy w sumie 66 organizacji. Wśród ubiegłorocznych laureatów konkursu znalazły się Lokalna Inicjatywa Kulturalna z Morzewca (gmina Koronowo) w powiecie bydgoskim, organizator festiwalu piosenek Jacka Kaczmarskiego ?Źródło wciąż bije? w Bydgoszczy, Stowarzyszenie ?Młode Dęby? z Dąbrowy w powiecie mogileńskim za projekt ?Lokalny Animator Ekonomii Społecznej", Stowarzyszenie Dzieciom i Młodzieży WĘDKA im. każdego Człowieka z Torunia prowadzące świetlicę dla dzieci z toruńskiej Starówki oraz Stowarzyszenie Gminna Rada Kobiet w Rojewie w powiecie inowrocławskim za projekt ?Poznanie i promocja dziedzictwa kulturowego mieszkańców gminy Rojewo?. Więcej o ubiegłorocznej edycji ?Rodzynek? tutaj http://www.kujawsko-pomorskie.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=21532&Itemid=126 .

Wnioski można składać do 10 kwietnia. Regulamin oraz formularze tutaj http://www.ngo.kujawsko-pomorskie.pl/vi-edycja-konkursu-2013,607,l1.html oraz w załączeniu.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Biura Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi pod nr tel. 56 62-18-403, pod adresem mailowym Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, Ĺźeby go zobaczyć. oraz w siedzibie biura w Toruniu, przy Placu Teatralnym 2, pok. 247.


Regulamin konkursu o Nagrodę Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego na najlepsze inicjatywy społeczne realizowane przez organizacje pozarządowe pod nazwą:


?RODZYNKI Z POZARZĄDÓWKI?

§ 1

Regulamin określa zasady organizacji konkursu o Nagrodę Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego na najlepsze inicjatywy społeczne realizowane przez organizacje pozarządowe z województwa kujawsko-pomorskiego pn. ?Rodzynki z pozarządówki?, zwanego dalej Konkursem.

 § 2

Organizacja konkursu:

1. Szósta edycja konkursu obejmuje inicjatywy (projekty) stowarzyszeń, fundacji oraz podmiotów, o których mowa w § 4 ust. 1 niniejszego regulaminu, zrealizowane na terenie województwa kujawsko-pomorskiego na rzecz pożytku publicznego w 2012 r.

2. Ocenie podlegają inicjatywy (projekty) zrealizowane całkowicie bądź zrealizowane

w stopniu umożliwiającym ocenę końcową.

3. Organizatorem Konkursu jest Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

4. Konkurs organizowany jest corocznie.

5. Obsługę administracyjno-organizacyjną konkursu zapewnia Gabinet Marszałka - Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi.

§ 3

Cele i efekty konkursu:

1. Celem konkursu jest:

1) promowanie lokalnych inicjatyw społecznych realizowanych przez organizacje pozarządowe działające na terenie województwa kujawsko-pomorskiego,

2) tworzenie pozytywnego wizerunku organizacji pozarządowych i podkreślanie rangi podejmowanych przez nie działań,

3) wsparcie rozwoju niewielkich, prężnie działających organizacji, których inicjatywy mogą pretendować do miana ?dobrych praktyk?.

2. Efektem konkursu będzie wyłonienie i nagrodzenie tych inicjatyw, które w największym stopniu przyczyniają się do rozwoju społeczności lokalnych, tzn. mają wpływ na poprawę jakości życia mieszkańców oraz mogą być inspiracją do działań podejmowanych przez inne podmioty pozarządowe.

§ 4

Uczestnicy konkursu:

1. W konkursie mogą uczestniczyć: stowarzyszenia, fundacje, organizacje działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych ora o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego.

2. Uczestnicy konkursu, wskazani w ust. 1, powinni spełniać następujące warunki:

1) być bezpośrednimi realizatorami inicjatywy społecznej (projektu), będącej przedmiotem zgłoszenia do konkursu,

2) posiadać siedzibę albo oddział i prowadzić działalność na terenie województwa kujawsko-pomorskiego,

3) roczne przychody na działania statutowe w 2012 r., wykazane w sprawozdaniu finansowym (załącznik do dokumentacji konkursowej), nie mogą przekraczać 300 000,00 zł.

3. W konkursie nie mogą uczestniczyć organizacje nagrodzone w poprzednich trzech edycjach konkursu.

§ 5

Zgłoszenia do konkursu:

1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest złożenie ?formularza zgłoszeniowego? w terminie do 10 kwietnia 2013 r. (decyduje data stempla pocztowego), stanowiącego załącznik do niniejszego regulaminu.

2. Zgłoszenia dokonuje organizacja, która zrealizowała zgłaszaną inicjatywę społeczną.

3. Zgłoszenia konkursowe należy składać w zamkniętej kopercie, osobiście lub przesłać na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Gabinet Marszałka ? Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń, z dopiskiem ?Konkurs Rodzynki z pozarządówki?

Zgłoszenie konkursowe powinno zawierać:

1) wypełniony formularz zgłoszeniowy wraz z załącznikiem w postaci kopii aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego (odpis musi być zgodny ze stanem faktycznym i prawnym, niezależnie od tego, kiedy został wydany) lub wydruk odpisu KRS pobrany ze strony https://ems.ms.gov.pl,

2) wersję elektroniczną wypełnionego formularza (bez załącznika) na płycie CD lub innym nośniku magnetycznym.

4. Formularze zgłoszeniowe złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

5. Złożenie podpisu na formularzu zgłoszeniowym, traktowane jest przez Organizatora jako wyrażenie zgody na przetwarzanie i wykorzystanie danych, zawartych w dokumentacji konkursowej, w celu promocji konkursu.

§ 6

Kapituła konkursu

1. Członkiem Kapituły nie może być osoba mająca formalne lub nieformalne powiązania

z podmiotami zgłaszającymi inicjatywę do konkursu, tj.:

1) która jest członkiem, wolontariuszem, członkiem władz organizacji lub oddziału organizacji zgłaszającej inicjatywę,

2) pozostaje z członkami władz organizacji zgłaszającej inicjatywę w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia.

2. W skład Kapituły, powoływanej uchwałą Zarządu, wchodzą:

1) Dyrektor Gabinetu Marszałka jako Przewodniczący,

2) Pełnomocnik Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi,

3) Dwaj przedstawiciele Biura Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi,

4) Przedstawiciel Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego,

5) Przedstawiciel Sejmiku Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego,

6) Dwaj przedstawiciele laureatów poprzedniej edycji konkursu.

3. W pracach Kapituły mogą brać udział osoby zaproszone przez Przewodniczącego z głosem doradczym.

4. Dla ważności decyzji podejmowanych przez Kapitułę niezbędna jest obecność, co najmniej 2/3 jej składu, w przypadku równej ilości głosów decyduje głos Przewodniczącego.

5. Udział w pracach Kapituły ma charakter społeczny i honorowy.

6. Członkom Kapituły reprezentującym organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie przysługuje zwrot kosztów podróży do miejsca posiedzenia Komisji i z powrotem.

7. Zwrot kosztów podróży następuje ze środków budżetu województwa w oparciu o przedłożone pisemne oświadczenie członka komisji.

8. Podstawą do wyliczenia kwoty zwrotu jest koszt biletu kolejowego II klasy lub PKS oraz ryczałt za dojazdy środkami komunikacji miejskiej, obliczony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju (Dz. U. poz. 167).

§ 7

Zasady rozstrzygania konkursu

1. Proces dokonywania oceny zgłoszonych inicjatyw przez Kapitułę konkursu jest dwuetapowy i przebiega następująco:

1) pierwszy etap polega na wstępnej ocenie merytorycznej zgłoszonych inicjatyw społecznych,

2) do drugiego etapu zostaną zakwalifikowane inicjatywy, które w pierwszym etapie uzyskają minimum 20 punktów oraz do których zostaną dostarczone pozostałe obligatoryjne załączniki w terminie określonym przez Organizatora konkursu. Wyniki pierwszego etapu konkursu oraz termin dostarczenia załączników zostanie ogłoszony na stronie www.ngo.kujawsko-pomorskie.pl w terminie 30 dni od ostatniego dnia składania wniosków. W przypadku nieuzupełnienia wymaganych dokumentów wniosek konkursowy nie będzie podlegał dalszej ocenie.

2. Ocena zgłoszonych inicjatyw społecznych przeprowadzana będzie w oparciu o następujące kryteria:

l.p.

Nazwa kryterium

Punktacja

1. Kryteria dotyczące bezpośrednio zgłaszanej inicjatywy: Maksymalnie ? 20 pkt.

a) znaczenie dla społeczności lokalnej 0-5 pkt.

b) trwałość 0-5 pkt.

c) innowacyjność 0-10 pkt.

2. Kryteria dotyczące organizacji realizującej zgłaszaną inicjatywę: Maksymalnie ? 10 pkt.

a) zaangażowanie wolontariuszy 0-3 pkt.

b) umiejętność pozyskiwania środków finansowych z różnych źródeł 0-4 pkt.

c) podejmowanie działań we współpracy z innymi organizacjami pozarządowymi oraz instytucjami w regionie, w Polsce i za granicą 0-3 pkt.

3. Kapituła rekomenduje Zarządowi Województwa przyznanie nagród na podstawie:

1) oceny punktowej, dokonanej w oparciu o przesłaną dokumentację konkursową,

2) wizytacji organizacji, które uzyskają najwyższą liczbę punktów.

4. Wynik oceny punktowej stanowi średnią arytmetyczną ocen poszczególnych członków

Kapituły, po odrzuceniu dwóch skrajnych ocen (najwyższej i najniższej).

5. Celem wizytacji, określonej w ust. 3. pkt. 2, jest weryfikacja informacji zawartych w formularzu zgłoszeniowym oraz zapoznanie się z planowanymi kierunkami działań i rozwoju organizacji.

6. Wizytacje odbywać się będą po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z organizacją.

7. W wizytacjach uczestniczą każdorazowo co najmniej dwaj przedstawiciele Kapituły.

8. Z wizytacji sporządzane są raporty, które następnie zostają przedstawione na posiedzeniu Kapituły.

9. Decyzję o przyznaniu nagród podejmuje Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego w drodze uchwały.

10. Decyzje Zarządu mają charakter ostateczny i nie podlegają procedurom odwoławczym.

§ 8

Nagrody

1. Nagrody Marszałka w ramach Konkursu ?Rodzynki z pozarządówki? mają charakter pieniężny.

2. Łączna pula środków na nagrody w 2013 r. wynosi 30 000,00 zł.

3. Laureaci konkursu nabędą prawo do posługiwania się w swoich materiałach promocyjnych hasłem ?Nagroda Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Konkursie ?Rodzynki z pozarządówki? oraz znakiem graficznym, stanowiącym logo Konkursu.

4. Organizator zastrzega sobie możliwość rozdysponowania niższej kwoty na nagrody lub nieprzyznania nagród, jeżeli uzna, że zgłoszone inicjatywy nie spełniają kryteriów wymaganych do przyznania nagrody.

§ 9

Ogłoszenie wyników:

1. O wynikach konkursu laureaci zostaną powiadomieni pisemnie.

2. Wyniki konkursu ogłoszone zostaną podczas gali wręczania nagród oraz podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego (www.ngo.kujawsko-pomorskie.pl).

§ 10

Postanowienia końcowe:

1. Regulamin konkursu wraz z formularzem zgłoszeniowym jest dostępny na stronie internetowej: www.ngo.kujawsko-pomorskie.pl .

2. Dodatkowe informacje na temat konkursu można uzyskać w Biurze Współpracy

z Organizacjami Pozarządowymi, Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń, p. 247,

tel. 56 62 18 403, 56 62 18 371, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama