Informacja o terminie Sesji Rady Gminy

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Osie uprzejmie informuje, że w dniu 16 listopada 2017 r. o godz. 15.30 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Osiu odbędzie się XXIV Sesja Rady Gminy Osie.

Poniżej pełna treść ogłoszenia wraz z porządkiem obrad:


ZAWIADOMIENIE

Uprzejmie informuję, że w dniu 16 listopada 2017 r. o godz. 15:00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Osiu odbędzie się XXIV Sesja Rady Gminy Osie.

Porządek obrad sesji:

1. Otwarcie obrad sesji

2. Stwierdzenie quorum

3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji

4. Zgłaszanie interpelacji przez radnych

5. Informacja Wójta Gminy

6. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na rok podatkowy 2018,

b) zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków,

c) przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy skargi Prokuratora Rejonowego w Świeciu na Uchwałę Nr XX/149/17 Rady Gminy Osie z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Osie w 2017 roku,

d) określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie

zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami

i prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Osie

e) przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Osie na lata 2017-2023,

f) wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Osie

g) ustalenia opłaty za zajęcie pasa drogowego

7. Informacja Kierownika Posterunku Policji w Osiu

8. Wolne wnioski i dyskusja

9. Zakończenie obrad sesjiZ poważaniem

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy

Irena Kozłowska