Wójt Gminy Osie Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości położonej we wsi Osie stanowiącej własność Gminy Osie przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu:Osie, 20.04.2017 r.

Wójt Gminy Osie

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości położonej we wsi Osie stanowiącej własność Gminy Osie przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu:

Położenie

Księga wieczysta

Nr działki i powierzchnia w ha

Cena nieruchomości

netto

Opis nieruchomości


Osie


BY1S/00019666/5


190/14 ? 0,1427 ha39 600,00 zł

Nieruchomość gruntowa nie zabudowana położona w Osiu przy ul. Ks. Sychty, z dostępem do drogi asfaltowej, wyposażenie nieruchomości w sieci uzbrojenia terenu.

1. Przeznaczenie nieruchomości w planie miejscowym:

Działka nr 190/14 obręb Osie - zgodnie z uchwałą Nr XXV/158/09 Rady Gminy Osie z dnia
7 grudnia 2009 r. w sprawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego działka
jest przeznaczona do zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wraz z zabudową gospodarczo-garażową z nią związaną.

Prawo pierwszeństwa nabycia przedmiotowych nieruchomości zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 1, pkt 2,
z zastrzeżeniem art.216a, przysługuje z mocy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.) lub odrębnych przepisów osobie fizycznej lub prawnej, która spełnia jeden z następujących warunków tj. :

  • przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek
    o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie, o którym mowa w art. 35 ust. 1. Termin złożenia wniosku wyznacza się do dnia 05.06.2017 r.
  • jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności
    przedmiotowej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 roku albo jego spadkobiercą jeżeli złoży wniosek o jej nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie, o którym mowa w art.35 ust.1 wraz z dokumentami potwierdzającymi jego zasadność. Termin złożenia wniosku wyznacza się do dnia 05.06.2017 r.

Podano do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od 20.04.2017 r. do 12.05.2017 r.

Szczegółowych informacji udziela Referat Rolnictwa Urzędu Gminy Osie ? pok. nr 13,

tel. 052 33 29 540.


Wójt Gminy Osie
Michał GrabskiReklama
Reklama
Reklama
Reklama