Rekrutacja do przedszkola na rok szkolny 2017/2018

Rekrutacja do Przedszkola Publicznego w Osiu na rok szkolny 2017/2018
Rekrutacja do przedszkola na rok szkolny 2017/2018

Dyrektor Przedszkola Publicznego w Osiu informuje, że od 14 kwietnia 2017 r. do 28 kwietnia 2017 r.

można składać wnioski o przyjęcie dziecka do przedszkola.

Wnioski o przyjęcie dziecka do przedszkola
( w związku z przebudową strony internetowej przedszkola )
pobiera się na stronie Gminy Osie lub w gabinecie dyrektora przedszkola.


Informacje dodatkowe

  • Do przedszkola dzieci zapisywane są jeden raz w roku szkolnym.
  • Rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola zobowiązani są do odebrania i wypełnienia deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w celu potwierdzenia woli kontynuowania przez dziecko edukacji przedszkolnej w naszej placówce.

  1. Zgodnie z Zarządzeniem Nr 169/17 Wójta Gminy Osie z dnia 20 marca 2017 r. ustala się następujący harmonogram czynności postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do Przedszkola Publicznego w Osiu na rok szkolny 2017/2018.


Tabela nr 1.


Lp.

Rodzaj czynności

Termin

Termin postępowania uzupełniające - go

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Od 14.04.2017 r. do 28.04.2017 r.
godz. 15:00

Od 16.05.2017 r.

do 23.05.2017 r.

godz. 15:00


2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 20t ust. 7 ustawy o systemie oświaty.

Do 04.05.2017 r.

Do 30.05.2017 r.

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

05.05.2017 r. godz.15:00

06.06.2017 r. godz.15:00

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnej oświadczenia.

Od 08.05.2017 r. do 12.05.2017 r.

godz.15:00

Od 12.06.2017 r. do 14.06.2017 r.

godz.15:00

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

15.05.2017 r.

godz.15:00

23.06.2017 r.

Godz. 12:00

  1. Zgodnie z Uchwałą Nr XX/146/17 Rady Gminy Osie z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do publicznych przedszkoli i do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Osie, określa się kryteria wraz z liczbą punktów naboru do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Osie w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów :

Tabela nr 2.


Lp.

Kryterium rekrutacji określone przez organ prowadzący

Dokumenty potwierdzające spełniane kryterium

Wartość kryterium w punktach

1.

Kandydat, którego oboje rodzice pracują lub prowadzą działalność gospodarczą ub prowadzą gospodarstwo rolne


Oświadczenie rodziców o: zatrudnieniu, prowadzeniu działalności gospodarczej, prowadzeniu gospodarstwa rolnego


5

2.

Kandydat, którego rodzice studiują/uczą się

w trybie dziennym


Oświadczenie rodziców o pobieraniu

nauki w systemie dziennym

4

3.

Kandydat, którego rodzeństwo będzie

kontynuowało wychowanie przedszkolne

w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym

w szkole podstawowejOświadczenie o kontynuacji

wychowania przedszkolnego przez

rodzeństwo kandydata ubiegającego

się o przyjęcie do przedszkola lub

oddziału przedszkolnego w szkole

podstawowej

3

4.

Kandydat z rodziny będącej pod opieką Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, za wyjątkiem korzystania ze świadczeń jednorazowych

Zaświadczenie wydane przez Gminny

Ośrodek Pomocy Społecznej

2


DO POBRANIA:

Wniosek o przyjęcie dziecka do Przedszkola Publicznego w Osiu >>>

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama