Azbest 2017W biecym roku na terenie Gminy Osie realizowalimy program pn. ?Demonta, transport i unieszkodliwianie wyrobw zawierajcych azbest z terenu Gminy Osie w 2016 r.?.  W wyniku zrealizowanych prac utylizacji ulego ponad 67 ton pyt azbestowych, z czego 45,5 ton wyrobw w zakresie transportu i utylizacji, a 22,3 tony cznie z demontaem. Z tej formy dofinansowania skorzystay 34 osoby fizyczne i podmioty gospodarcze z naszej gminy. Zadanie w kwocie 23 tys. zotych sfinansowane zostao ze rodkw Wojewdzkiego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. Jednoczenie informujemy, e projekt planowany jest do dalszej realizacji w roku 2017. Wnioski wraz niezbdnymi zacznikami naley skada na formularzu dostpnym w Urzdzie Gminy Osie, pokj nr 13 lub na stronie internetowej www.osie.pl z zakadce AZBEST 2017 w terminie do 16.01.2017 r.


 Ogoszenie o naborze wnioskw o dofinansowanie usuwania azbestu w 2017 r.

Wjt Gminy Osie ogasza nabr wnioskw na dofinansowanie w 2017 r. w zakresie demontau, zbierania, transportu i unieszkodliwiania wyrobw zawierajcych azbest w ramach ?Projektu usuwania azbestu i wyrobw zawierajcych azbest z terenu Gminy Osie?.

Uwaga! Dofinansowaniem nie bd objte koszty zwizane z zakupem i montaem nowych pokry dachowych. Wykonawc zadania obejmujcego powysze prace na terenie gminy bdzie firma wyoniona w drodze procedury zamwienia publicznego przez Gmin Osie.

Program realizowany bdzie po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku Gminy Osie o dofinansowanie zadania z zakresu usuwania wyrobw zawierajcych azbest przez Wojewdzki Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu oraz na zasadach okrelonych w warunkach dofinansowania. W przypadku gdy wniosek Gminy Osie nie zostanie zakwalifikowany, zadanie nie bdzie realizowane.

Dotacja bdzie udzielana w formie bezgotwkowej tj. poprzez finansowanie prac polegajcych na demontau, zbieraniu, transporcie i unieszkodliwianiu wyrobw zawierajcych azbest z terenu nieruchomoci znajdujcych si na terenie gminy Osie.

Kwota dofinansowania przedsiwzicia wynosi do 100% jego kosztw kwalifikowanych lecz nie wicej jak 1000,00 z za 1 Mg unieszkodliwionych lub zabezpieczonych odpadw zawierajcych azbest.

Kwota dofinansowania dla jednego podmiotu wynosi maksymalnie 30 000,00 z.

Wnioski mog skada osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadajce osobowoci prawnej, ktrym ustawa przyznaje zdolno prawn.

Wnioski wraz zacznikami naley skada na formularzu dostpnym w Urzdzie Gminy Osie, pokj nr 13 lub na stronie internetowej www.osie.pl z zakadce AZBEST 2017 w terminie do 16.01.2017 r.

Dodatkowe informacje na temat zadania mona uzyska w siedzibie Urzdu Gminy w Osie, pok. 13 lub pod numerem telefonu 52 3329540.


Wjt Gminy Osie

Micha Grabski

Wniosek do pobrania >>>

2. Informacja o wyrobach zawierajcych azbest

3. Ocena stanu i moliwoci bezpiecznego uytkowania wyrobw zawierajcych azbest


Reklama
Reklama
Reklama
Reklama